CIRCWASTE

Circwaste-hankkeen tavoitteena Pielisen Karjalan alueella on viedä eteenpäin uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, edistää uusien tuotteiden syntymistä sekä pilotoida uusia sovelluksia yhdessä yritysten kanssa. Kärkikohteena on Nurmeksen Vihreän teollisuuden alue, jonne on syntymässä uutta innovatiivistä biotalouden alan yritystoimintaa. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä ovat mm. asiantuntijapalvelut, testaukset, arvioinnit, selvitykset, laskelmat, neuvontatyö, benchmarkkaus-matkat, tilaisuudet sekä verkostoituminen. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä toteutetaan ostopalveluiden kautta sekä asiantuntijatyönä. Vihreän teollisuuden alueeseen liittyen tehdään tiedotusta ja haetaan teollisuusalueen konseptiin soveltuva uusia sijoittujia.

CIRCWASTE on kokonaisuudessaan seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja ohjata Suomea kohti kiertotaloutta. CIRCWASTE:en kuuluu 20 kumppania ja 10 osarahoittajaa, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. PIKES osatoteuttaa hanketta Nurmeksen ja Valtimon alueella 1.8.2017 - 30.10.2019.  Osatoteutuksen budjetti on 250 000 €. Yritysasiantuntijana hankkeessa toimii Niina Huikuri, niina.huikuri@pikes.fi, puh. 040 689 8166.

POVERIA BIOMASSASTA

Hankkeen tavoitteena on kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalan alueella edistämällä muun muassa uusien teknologioiden hyödyntämistä ja demonstrointeja maakunnan alueella. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia parantaa maaseudun työllisyystilannetta sekä tukee suoraan vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta, ympäristön tilan parantamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Hankkeessa pyritään tuomaan tuorein tutkimustieto yritysten saataville, jotta osaaminen saataisiin muutettua liiketoiminnaksi, työpaikoiksi ja hyvinvoinniksi.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

 • Selvittää ja kehittää uusiutuvan energian liiketoimintaratkaisuja.
 • Kehittää uusiutuvaan energiaan liittyviä yhteistyö- ja innovaatioverkostoja sekä rakentaa toimintamalleja uusiutuvan energian kansainväliseen tiedonsiirtoon.
 • Koota ja välittää tehokkaasti ajankohtaisinta sekä uusinta tietoa energiayrittäjyydestä ja sen hyvistä käytänteistä/teknologioista.

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESissä projektin yritysasiantuntijana toimii Antti Niemi.

Hankkeen päärahoittaja on ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista. Hankkeen hallinnoijana on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja osatoteuttajina Suomen Metsäkeskus, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI sekä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

Katso tiedotteet Poveria biomassasta.

 

KARJALAINEN KAUPPAMIES KANSAINVÄLISTYY - TEOLLISUUDEN VIREÄ TULEVAISUUS

Pielisen Karjalan teollisuudella on mahdollisuuksia menestyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Meiltä löytyy hyviä tuotteita, hyviä yrittäjiä ja yrityksiä. Karjalaisille kauppamiehille löytyy Pohjois-Karjalassa vahvoja menestyneitä taustavaikuttajia. Karjalainen kauppamies kansainvälistyy -projektin ideana on tukea pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä kilpailukyvyn kehittymisen, kasvun ja kansainvälistymisen osa-alueella. Tavoitteena on, että Pohjois-Karjalan maakunnan ja Pielisen Karjalan -alueen yritykset onnistuvat ja tuloksina syntyy uusia työpaikkoja ja vientituloja.

Projektin konkreettisina toimenpiteinä

 • Osallistumme yritysten myynnin & markkinoinnin edistämiseen, kansainvälistymiseen, tuotteistamiseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyvien kehitys- ja investointiprojektien laadintaan, toteutukseen ja seurantaan.
 • Aktivoimme ja avustamme yrityksiä organisoinnissa ja osallistumisjärjestelyissä kansainvälisiin ja kansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja messuille.
 • Rakennamme ja kehitämme yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista kumppanuuksien kautta (matchmaking).
 • Aktivoimme yrityksiä hyödyntämään nykyaikaista tuotantoteknologiaa.
 • Rakennamme ja kehitämme yritysten välistä yhteistyötä, parhaita käytäntöjä ja osaamista jakamalla (benchmarking).

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksessa projektin yritysasiantuntijana toimii Hannu Räsänen / hannu.rasanen@pikes.fi / +358 (0)40 128 9339.

Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeen toteuttajina ovat Joensuun Tiedepuisto Oy sekä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.

Katso tiedotteet Karjalainen kauppamies kansainvälistyy.


 

POHJOIS-KARJALAN MATKAILUN KASVUOHJELMA 2015–2017

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 jatkaa Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelmassa vuonna 2014 määriteltyjen tavoitteiden ja kehittämisteemojen toteuttamista. Ideana on suunnata osaamista ja resursseja matkailuyritysten kansainväliseen tuotekehitykseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämistoimien aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen. Hankkeessa tehdään pitkäjänteistä työtä yhtenäisen brändin rakentamiseksi ja yhtenäisen toimintatavan vakiinnuttamiseksi. Yhteisten toimenpiteiden myötä tähdätään matkailutoimialan liikevaihdon, työllisyyden ja investointien kasvattamiseen Pohjois-Karjalassa.


Pielisen Karjalan työpakettiin kuuluu alueen liikeidean, erityisprofiilin, kärkituotteiden, tapahtumien ja keskeisimpien investointien selkeyttäminen, yritysverkostojen muodostaminen kansainvälisille markkinoille tähtäävistä yrityksistä sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin ohjaaminen vastaamaan kansainvälisiä kysyntä- ja tuotetrendejä vastaavaksi ja jakelukanavia varten valmiiksi tuotekokonaisuuksiksi.
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksessa hankkeen yritysasiantuntijana toimii Jasmine Sepponen, jasmine.sepponen@pikes.fi, 046 922 4271.


Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankekokonaisuuden koordinoinnista ja hallinnoinnista vastaa maakunnan osalta Karelia Expert Oy ja osatoteuttajina toimivat omien alueidensa ja työpakettiensa osalta Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Oy JOSEK ja Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Oy KETI.


Katso tiedotteet Matkailun kasvuohjelma

TYÖTÄ JA OSAAMISTA PIELISEN KARJALAN YRITYKSIIN

Hankkeen tehtävänä on tukea yritysten työllistämiskehitystä ja vastaavasti tarjota työtilaisuuksia työttöminä oleville, koulutetuille työnhakijoille. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yritysten työtarpeiden tunnistamisen (nk. piilotyöpaikat) ja työnhakijoiden olemassa olevan osaamisen tunnistamisen lisäksi usein työnhakijoiden osaamisen täydentämistä. Hankkeen kesto 1.3.2016 - 31.12.2017. Hankkeen vetäjänä toimii yritysasiantuntija Pietu Eronen, puh. 050 3040 922, pietu.eronen@pikes.fi.

Hankkeen päätavoitteena on

 • löytää yrityksissä olevat työvoiman tarpeet hyödyntäen jo tehtyä yritysten haastattelumateriaalia
 • etsiä yhteistyökumppaneiden kanssa tarpeita parhaiten vastaava työntekijä työmarkkinoilta
 • kehittää uusien ja olemassa olevien työntekijöiden ja yrittäjien osaamista koulutusten avulla
 • hakea uusia toimintamalleja työllistymiseen kokeiluilla ja hyväksi havaittuja malleja monistamalla
 • tiivistää paikallista yhteistyötä

 

 

 

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen – uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE

RARE-hankkeen tavoitteena ovat yritysten investoinnit uuteen rakennuskivituotantoon ja jalostukseen hankkeen paikantamilla esiintymillä ja samalla laajemman myyntikanavan, uusien tuotenimikkeiden ja tuotteiden avulla vahventaa liiketoimintaansa sekä kotimaan kaupassa että vientimarkkinoilla. Yritykset parantavat tuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä myös käyttöönottamalla hankkeessa kehiteltyjä kiveä ja energiaa säästäviä louhintamenetelmiä, muun muassa timanttivaijerisahaus ja sen talviaikaisen käytön ratkaisut, niin ikään hyödyntämällä hankkeessa testattuja jalostustekniikoita, myös sivukiven tuotevalmistuksessa. Ylimaakunnallinen projekti toimii neljän maakunnan alueella Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo. Lisätietoja yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829, aki.nevalainen@pikes.fi.

Hankkeen toteuttaa geologian tutkimuskeskuksen Itä-Suomen yksikkö, GTK yhteistyössä yritysten, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK Oy:n; Kainuun Etu Oy:n; Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESin ja Oulunkaaren kuntayhtymän sekä muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

 

KASVUA PELLOSTA -koulutushanke 1.9.2016 - 31.12.2018

Kasvua pellosta -hankkeella lisäämme kasviyritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinaehtoisuuteen sekä kestäviin ja ympäristön huomioon ottaviin tuotantomenetelmiin liittyvää osaamista. Tavoitteena on lisätä kasviyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä, havaita uusia tuotanto- ja markkinamahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä yhteistyöhön perustuvalle innovatiiviselle liiketoiminnalle, jotka vahvistavat osaltaan maakunnan maataloustuotannon rakennetta, kestävyyttä ja joustavuutta.

Hanketta toteutetaan järjestämällä kasviyrittäjille koulutusta eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä, joita ovat mm: karja- ja kasvitilojen yhteistyö, toimintaansa kehittävät tilat, luomutuotantoon siirtyvät tilat, tuotannon aloittavat viljelijät, siementuottajat + pakkaamot, viljan sopimustuottajat+ myllyt, avomaan puutarhakasveja ja erikoiskasveja tuottavat ja alasta kiinnostuneet viljelijät. Pellon käytön strategiset vaihtoehdot, kannattava viljely, myynnin ja markkinakelpoisen tuotannon lisääminen, uusien tai erikoiskasvien tuotanto, kannattavuus ja markkinointi ovat keskeisiä teemoja. Hankkeen kokonaisbudjetti on 383 125 euroa. Rahoitus EU ja Suomen valtio 80 %, kunnat 10 %. Yksityisrahoitus 10 %. Hallinnointi ProAgria Pohjois-Karjala ja osatoteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus Luke ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES.  Hankkeen vetäjänä PIKESillä toimii kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, puh. 0400 250 552, jukka.nevalainen@pikes.fi.

 

Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen, MEKUPro

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon (AmoV) puutavaralajimenetelmän puunkorjuun ammatillinen sekä kouluttajakoulutusosaaminen palvelutuotteiksi, jotka soveltuvat eri markkina-alueiden ja toimintaympäristöjen tarpeisiin ammatilliseen perus- ja ammattikuljettajien täydennyskoulutukseen. Samalla kehitetään ja tuotteistetaan kuljettajakoulutuksen koulutusympäristöjen suunnittelupalvelu. Hankkeen aikana kehitetään ja rakennetaan erillisessä EAKR-hankkeessa kuljettajakoulutukseen koulutusympäristö harjoittelukenttineen ja maastoajoharjoitteluratoineen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon yhteyteen sekä johtoauto maasto-opetukseen. Hankkeessa kehitettyjä ja tuotteistettuja palveluja ja koulutusympäristöjä pilotoidaan ja testataan niin ammatillisessa koulutuksessa kuin ammatissa toimivien kuljettajien koulutuksessa.

PIKES Oy:n tehtävänä hankkeessa on testata suunniteltua koulutuskonseptia organisoimalla alueen metsäkoneyrittäjille ja työntekijöille täydennyskoulutusta ja kehittää metsäkoneyritysten liiketoimintaa sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon koulutusosaamisen myynnin ympärille. Lisäksi tehtävänä hankkeessa on kontaktoida alueen puunkorjuuyritykset, kartoittaa yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisen tarpeita ja tarjota niihin ratkaisuja.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen osatoteuttaja: PIKES Oy. Hankkeen kesto: 1.1.2017-31.12.2018. Hankkeen yritysasiantuntijana toimii 1.4.17 alkaen yritysasiantuntija Pekka Horttanainen.

 

 

 

HYÖNTEISTUOTANNON ESISELVITYS -hanke

Hankkeessa etsitään maailmalta parhaita saatavilla olevia, pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia hyönteisten tuotannonteknologioita ja kasvatusmenetelmiä. Lisäksi etsitään maailmalla tehtyjä tutkimuksia sekä tuoreita markkinaselvityksiä ja arvioidaan niiden sovellettavuutta paikalliseen käytäntöön. Hankkeen tärkeimpänä tuotostavoitteena on etsiä viimeisintä tietoa hyönteiskasvattamon ja siihen liittyvän TKI-yksikön liiketoiminta- ja teknologiankehittämissuunnitelman perustamisen tueksi, sekä tiedottaa paikallisia yrittäjiä alaan liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Hankkeen aikana kerätyistä tiedoista tiedotetaan sähköisen ja perinteisen median kautta sekä pidetään lopuksi tiedonsiirtotilaisuus, jossa infotaan saaduista tuloksista. Yhteistyössä LUKE:n Entolab hankkeen kanssa selvitetään myös mahdollisuudet paikalliselle tuotannolle. Lisäksi tavoitteena on saada vireille hyönteisten massakasvatuksen pilotointi kokeiluhankkeena. Laajempana vaikutustavoitteena on vauhdittaa hyönteisproteiinien innovaatioekosysteemin rakentumista, uuteen alaan liittyvää TKI-toimintaa ja lisätä pohjoiskarjalaisten yritysten kilpailukykyä nousevalla alalla.

Rahoittajana toimii Pohjois-Karjalan ELY keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 90 % rahoitusosuudella. Hanketta hallinnoi Pielisen Karjalan kehittämiskeskus PIKES Oy ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus LUKE. Hankkeen budjetti on n. 96 000 €. Hankkeen toteuttamisaika 1.3. - 30.9.2017. Hankkeen yritysasiantuntijana toimii Niina Huikuri puh.040 689 8166  niina.huikuri@pikes.fi.