2015-2017 päättyneiden hankkeiden loppuraportit ja muita keskeisiä materiaaleja

TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET –kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot -hanke

Hankkeen tavoitteena oli elintarvikealan yritysten ja toimialan yleinen kehittyminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Supistuvat kotimaan markkinat ja kuluttajien uudet odotukset edellyttävät yrityksiltä uusien tuotteiden kehittämistä, tuotannon tehostamista tai uusien markkinoiden löytämistä.

Hankkeen toimenpiteet jaettiin kolmeen tietoa ja osaamista tuottavaan työpakettiin:

  • TP 1 Alkutuotannon analyysi
  • TP 2 Elintarviketoimialan kehittäminen
  • TP 3 Osaamis- ja yritysverkostojen kehittäminen

PIKES hallinnoi ja koordinoi hanketta. Yhteistyökumppaneina ovat Pielisen Karjalan maaseutuhallinto, Makery Oy, Turun yliopiston Tulevaisuuden Tutkimuskeskus ja Savonia amk Oy. Hanke päättyi kesäkuun 2017 loppussa ja sen kokonaisbudjetti oli noin 300 000 €. Päärahoittaja (90%) on Pohjois-Karjalan Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen vetäjänä toimi yritysasiantuntija Riitta Kinnunen.

Katso tiedotteet TULEVAISUUDEN ELINTARVIKE.

 

TEOLLISET SYMBIOOSIT

Hankkeen tavoitteena oli parantaa yritysten kilpailukykyä, luoda uusia yritysverkostoja, kehittää uusia tuotteita sekä tuotantomenetelmiä teollisen tuotannon sivuvirtojen ja bioraaka-aineiden ympärille. Lisäksi hankkeella edistettiin uuden liiketoiminnan syntymistä energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon alalla. Hanke toi uutta näkökulmaa teollisten sivuvirtojen hyödyntämiseen luomalla alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja ja synnyttämällä uusia yhteistyömuotoja. Hankkeen projektipäällikkönä toimi yritysasiantuntija Pekka Horttanainen. Hankkeessa työskenteli myös teollisuusalueasiantuntija Niina Huikuri.

Hankkeen päärahoittajana toimi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeen osatoteuttajina olivat Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy ja Joensuun Tiedepuisto Oy.

Katso tiedotteet Teolliset symbioosit.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

VIHREÄN KASVUN KESKUS

Hankkeessa etsittiin ja jalostettiin liiketoimintaideoita ja tuettiin niiden kaupallistamista joko olemassa olevissa tai perustettavissa uusissa yrityksissä. Se tuotti yrityksiin uusia tuotteita ja liiketoiminta-alueita, tuotteiden prototyyppejä, käytännön demonstrointeja, uusien tuotteiden kotimaisia ja kv. referenssitoimituksia sekä pääomasijoituksia ja ideoiden/tuoteoikeuksien siirtoja innovaatioita hyödyntäviin yrityksiin. Hankkeen toiminnan tuloksena syntyi tutkimukseen tai tutkimuslaitosten osaamiseen ja mahdollistavien teknologioiden hyödyntämiseen perustuvia ratkaisuja yritysten tuotekehityksessä tai tuotannossa kohtaamiin haasteisiin sekä uusi toimintamalli osaamisen siirrolle tutkimuslaitoksesta yrityksiin. Lisäksi synnyttiin yrityslähtöisiä ja EU:n Puiteohjelmarahoitusta hyödyntäviä t&k-hankkeita ja hankekonsortioita. Lisäksi hankkeessa edistettiin kv. verkottumista, osaamislähtöistä Invest in –toimintaa, osaamisen ja teknologian kv. siirtoa perinteisin ja some:n uusien välineiden avulla, sekä tunnistettiin biotalouteen ja vihreään kasvuun liittyviä ongelmatilanteita, joihin mahdollistavat teknologiat mahdollistavat ratkaisun. Hankkeen projektipäällikkönä toimi yritysasiantuntija Niina Huikuri.

Hankkeen päärahoittajana oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeen hallinnoijana oli Joensuun Tiedepuisto Oy ja osatoteuttajina olivat PIKES Oy:n lisäksi Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI ja Luonnonvarakeskus.

Katso tiedotteet Vihreän kasvun keskus.

 

YRITYS MUUTOKSESSA -MUUTOKSIA YRITYKSESSÄ

Hankkeen tavoitteena oli muutostilanteessa olevien yritysten kasvuhalukkuuden mahdollistaminen luopumalla itselle epäolennaisista liiketoiminnoista ja keskittymällä ydinliiketoimintaan. Tämä mahdollisti siirrettävien liiketoimintojen kehittämisen toisissa yrityksissä. Toimintamalli toi tehokkuutta yrityksille. Toimintojen kehittämistä varten yrityksille ja yritysverkostoille järjestettiin koulutuksia ja työpajoja, joissa keskityttiin uusien liiketoimintojen hakemiseen, kansainvälistymiseen ja yritysten johtamiseen. Hankkeen projektipäällikkönä toimi yhteyspäällikkö Aki Nevalainen.

 

HILJAISUUSMATKAILUN KEHITTÄJÄT -yritysryhmähanke

Hankkeen tavoitteena on saada lisää erityisesti kansainvälisiä matkailijoita Pohjois-Karjalaan ympärivuotisesti. Suurempana tavoitteena on auttaa Pohjois-Karjalaa nousemaan matkailumaailman kartalle selkeästi omalaatuisena, edukseen erottuvana paikkana, joka ylpeänä ponnistaa omista juuristaan, hiljaisuudesta ja luonnosta. Hankkeen kesto 1.8.2016-31.12.2017.

Hankkeen tavoitteena on uuden tuotekehityksen ja markkinoinnin sekä yritysten yhteistyön tiivistämisen keinoin pyrkiä vakiinnuttamaan että uudistamaan Pielisen Karjalan matkailua. Tavoitteena on nimenomaan löytää uusia kärkituotteita etenkin hiljaisuusmatkailun teemalla. Samalla tuotekehityskehitystoimintaan kytketään täysin uudet digitaaliset markkinointi- ja myyntiratkaisut yhdessä suoramarkkinoinnin kanssa. Hankkeen vetäjinä toimivat yritysasiantuntijat Minna Murtonen, puh. 0400 877 085, aksyt@aksytammat.fi ja Katri Vuorjoki, puh. 044 271 6095, katri.vuorjoki@kareliacottages.fi.

 

 

ELÄMYKSELLINEN KÄDENTAITO JA TAIDE MARKKINOILLE -yritysryhmähanke

Käsityöyritysten verkostoitumista ja markkinointia tukevan Elämyksellinen kädentaito ja taide markkinoille -hankkeen  yhteinen ja tärkein tavoite on yritysten näkyvyyden parantaminen ja uusien markkinointikanavien käyttöönottaminen, ja sitä kautta uusien asiakkaiden saaminen ja myynnin lisääminen. Hankkeen kesto 1.8.2016-31.12.2017.

Hankkeen päätavoitteena on yritysten näkyvyyden parantaminen mm. sähköisiä markkinakanavia hyödyntämällä ja tuottamalla sisältöä markkinointiin. Yritysten kurssi- ja luentotarjonnasta valmistellaan tuotekortit, joiden avulla yhteistyö matkailuorganisaatioiden ja –yritysten kanssa onnistuu nykyistä paremmin. Hankkeen vetäjänä toimii yritysasiantuntija Sara Peltola, puh. 0503062552, sara.peltola@pikes.fi

 

 

PIELISEN KARJALAN KESTÄVÄT HANKINNAT

Hankkeen tavoitteena oli lisätä seudun yritysten tietoa julkisista hankinnoista, parantaa alueen yritysten kykyä osallistua julkisiin hankintoihin sekä parantaa julkisten hankintojen ja yritysten tarjonnan kohtaamista. Hankkeessa annettiin kilpailutuksiin liittyvää koulutusta sekä yrityksille että kunnille. Yrityksiä autettiin tarjousten tekemisessä sekä yritysryhminä kilpailutuksiin osallistumisessa. Hankkeessa tuotettiin alueellista hankintatietoa yritysten ja kuntien käyttöön. Hankkeen projektipäällikkönä toimi hankinta-asiantuntija Riitta Kinnunen. Linkki hankkeen loppuraporttiin, ja raportin liitteisiin: Työpaketin 1 raportti, työpaketin 2 raportti, työpaketin 3 raportti ja työpaketin 4 raportti.

Hankkeen päärahoittaja oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston, EAKRn, rahoista (70% 55 594 €).  Alueen kuntien rahoitusosuus  oli 30% (23 826€). Hanke kesti joulukuun loppuun 2015.

Lue lisää julkisista hankinnoista tästä linkistä.

 

PIELISEN KARJALAN LAAJAKAISTAPILOTTI,
loppuraportti, liite 1, liite 2, liite 3

Pielisen Karjalan Laajakaistapilotti-hankkeessa (hankkeen toiminta-aika 4.8.2014 – 30.4.2015) haettiin toimintamalleja liittyen kattavien tietoliikenneyhteyksien hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä paikallisten tuotteiden ja palvelujen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Pääpaino oli erityisesti nopeiden valokuituyhteyksien hyödyntämisessä. Hanke oli PIKES Oy:n ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteishanke. Hankkeen konkreettiset hanketoimenpiteet liittyivät vanhusten kotona asumista tukevien palvelujen, kotipalvelun ja kuntoutustoiminnan sekä yritystoiminnan kehittämiseen ja mallien hakemiseen. Mallit ja tulokset toimivat pohjatyönä tuleville kehityshankkeille. Hankkeen toiminta-alue oli Pielisen Karjala eli Lieksa, Nurmes ja Valtimo. Hanketta veti digitaalisten palvelujen asiantuntija Pietu Eronen.