Murupolku

PIKES päättyneet projektit 2015-2017 final

2015-2021 päättyneiden hankkeiden loppuraportit ja muita keskeisiä materiaaleja

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen- koronaepidemia tilanteessa

Päätavoitteena oli yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan turvaaminen koronaepidemiatilanteen yli. Hankkeen kohderyhmänä oli erityistesti matkailuyritykset.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Viestittiin ja informoitiin yrityksille tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista käyttäen eri viestintä- ja markkinointikanavia. 
 • Järjestettiin yrityksille eri teemoista avoimia webinaareja ja tilaisuuksia. Teemat voivat koskea kriisirahoituksen ja -avun hakemista sekä liiketoiminnan uudistamista ja kehittämistä poikkeusoloissa.  
 • Toteutettiin käytännönläheistä yrityskohtaista kriisineuvontaa ja -palvelua eli opastettiin ja autettiin yrityksiä hakemaan ja saamaan yrityksille koronatilanteessa tarkoitettuja rahoitusmuotoja ja palveluja.
 • Tuettiin yrityksiä selviytymissuunnitelmien laadinnassa sekä autetaan yrityksiä löytämään ja kehittämään liiketoimintaa uudistavia ratkaisuja, joilla pyrittiin kääntämään kriisi mahdollisuudeksi.  
 • Toteutettiin yritysten kanssa toimenpiteitä, joilla mahdollistettiin liiketoiminnan mahdollisimman nopea palautuminen koronakriisin helpottaessa.
 • Toteutettiin yksinyrittäjän rahoituksen hakemiseen liittyvä hakemusten sähköinen vastaanotto ja käsittely sekä tehtiin lausunnot saapuneista hakemuksista.

Hanketta hallinnoi Business Joensuu ja PIKES vastasi seudullisesta osatoteutuksesta.

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä PIKES. PIKESin osatoteutuksen budjetti oli 25 000 euroa, josta tuen osuus 20 000 euroa (80 %).

Hankkeen vetäjänä toimi matkailukoordinaattori Kati Lipponen, p. 050 406 6122.

 

 

Korona-kriisin haittojen minimointi

Vaikeina aikoina PIKES haluaa tukea Nurmeksen alueen yrityksiä. Yritysten on pystyttävä selviytymään kriisin yli, mutta myös uusiutumaan ja tuottamaan palveluja kriisin jälkeisessä muuttuneessa yritysilmastossa. Taloudellisen tilanteen nopea muutos vaikuttaa myös yrittäjien henkiseen jaksamiseen ja siten on tarpeen löytää keinoja jaksamisen ylläpitämiseen.

Keskeiset palvelut yrityksille: 

 • Yhteiset ja yksilölliset toimenpiteet yrittäjien ja työntekijöiden työssä jaksamiseen asiantuntijapalveluja tarjoten - auttaa yrittäjiä jaksamaan talouskriisin aikana ja sen jälkeisessä tiiviissä liiketoiminnan kehittämisessä 
 • Lainopillisten neuvojen antaminen asiantuntijapalveluin toteutettuna 
 • Taloudellisessa kriisissä olevien yritysten ohjaaminen käytettävissä olevien rahoituspalvelujen piiriin ja helpottaa taloudelliseen kriisiin ajautuneiden yritysten tilannetta neuvonnan ja ohjauksen avulla 
 • Yritysten avustaminen rahoituksen hakemisessa ja poikkeustilanteen tarjoamien yritystukien hyödyntäminen 
 • Kriisitilanteeseen joutuneiden yritysten taloudellinen neuvonta, talouden tervehdyttäminen ja taloudenhallinnan ohjaus asiantuntijapalveluja tarjoten 
 • Liiketoiminnan uudistamiseen liittyvä neuvonta ja muut toimenpiteet yritystoiminnan monipuolistamiseksi 
 • Yritysten rahoitushakemusten/kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen. 

Hankkeen yritysasiantuntijana toimivat: Hannu Räsänen ja Juha Määttä

Hankkeen kesto 13.4. -  31.12.2020.

 

Kohtaanto 2018 - 2019

Hankkeen päätavoitteena oli parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta erityyppisiin työtilaisuuksiin. Toimenpiteinä oli mm. yritysten rekrytointiprosessien tukeminen, työntekijöiden ja työtilaisuuksien kohtaamisen edistäminen, työntekijöiden ja – hakijoiden osaamisen kehittäminen sekä työllistymismenetelmiin ja koulutuksiin liittyvät kokeilut. Hankkeessa pyrittiin myös paikallisen ja maakunnallisen yhteistyön tiivistämiseen eri koulutus- ja työllisyystoimijoiden kesken.

LINKKI LOPPURAPORTTIIN

Kohtaanto 2020-2022- hanke oli ESR-rahoitteinen. Hankkeen kesto oli 1.1.2018 – 30.6.2020 ja PIKES OY toimi hankkeen hallinnoijana. Hankkeen yritysasiantuntijana toimi Outi Meriläinen.

 

 

Circwaste

Circwaste-hankkeen tavoitteena Pielisen Karjalan alueella oli viedä eteenpäin uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, edistää uusien tuotteiden syntymistä sekä pilotoida uusia sovelluksia yhdessä yritysten kanssa. Kärkikohteena oli Nurmeksen Vihreän teollisuuden alue, jonne on syntymässä uutta innovatiivistä biotalouden alan yritystoimintaa. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä oli mm. asiantuntijapalvelut, testaukset, arvioinnit, selvitykset, laskelmat, neuvontatyö, benchmarkkaus-matkat, tilaisuudet sekä verkostoituminen. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä toteutettiin ostopalveluiden kautta sekä asiantuntijatyönä. Vihreän teollisuuden alueeseen liittyen tehtiin tiedotusta ja haetaan teollisuusalueen konseptiin soveltuva uusia sijoittujia.

CIRCWASTE on kokonaisuudessaan seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja ohjata Suomea kohti kiertotaloutta. CIRCWASTE:en kuuluu 20 kumppania ja 10 osarahoittajaa, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. PIKES osatoteuttaa hanketta Nurmeksen ja Valtimon alueella 1.8.2017 - 30.10.2019.  Osatoteutuksen budjetti on 250 000 €. Hankkeen materiaalit TÄSSÄ LINKISSÄ. Yritysasiantuntijana hankkeessa toimi Heidi Tanskanen.

 

Kehittämissuunnitelma liikenteen ohjaamiseksi Nurmes-Valtimo kuntataajamiin

Kehittämissuunnitelman toteutti Ramboll Finland Oy Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy;n toimeksiannosta aikavälillä marraskuu 2019 ja maaliskuu 2020. Toteutustapa oli vuorovaikutteinen. Sidosryhmiä haastateltiin ja 20.02.20 järjestetyn Tulevaisuus-työpajan osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida toimenpideideoita ja jakaa näkemyksiään paikallisista helmistä, opastettavista sisäl-löistä ja kohteista. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat Nurmeksen kaupungin edustajina Asko Saatsi, Pasi Parkkinen, Kyösti Korhonen ja PIKES Oy:n edustajina Minna Heikkinen ja Jukka Nevalainen. LINKKI KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN.

Lisätietoja kehittämissuunitelmasta: Asko Saatsi, Nurmeksen kaupunginjohtaja, puh. 04010 45001, asko.saatsi@nurmes.fi. Minna Heikkinen, toimitusjohtaja / PIKES Oy, puh. 0505994326, minna.heikkinen@pikes.fi.

 

Puusta Pitkälle - puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa

Puusta pitkälle -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena oli metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Alueen metsänomistajille tarjosimme tietoa ja osaamista oman metsänsä täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökohdat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen.

yritysasiantuntija Juho Luostarinen 1.3.2018-30.4.2020, puhelin 040 128 9339

Linkki Puusta Pitkälle-hankkeen aineistoihin. https://www.pikes.fi/en/puusta-pitkalle 

 

 

Ylä-Karjalan matkailukylät

Ylä-Karjalan matkailukylät-hankeen tavoitteena oli avata valtimolaisten ja nurmeslaisten kylien mahdollisuudet kylämatkailun aloittamiseen yhteistyössä alueen tunnettujen matkailuyritysten kanssa. Hanke tarjosi yrityksille, yhdistyksille, seuroille ja kyläläisille asiantuntija-apua oman idean työstämiseen liiketoiminnallisesti kannattavaksi tuotteeksi/palveluksi/tapahtumaksi kokeneen ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Hankkeessa tuotetut tuotteet löytyvät osoitteesta https://www.visitkarelia.fi/fi/Kohteet/Nurmes/Kylamatkailu-

 

Ylä-Karjalan matkailukylät-hankkeen rahoittaja toimi Vaara-Karjalan Leader ry/ELY-keskus. Hankkeen kesto oli 1.8.2018 - 31.12.2019.  PIKES OY toimi hankkeen hallinnoijana.  Hankkeen yhteyshenkilönä toimi Kati Lipponen p 050 4066 122 sähköposti kati.lipponen@pikes.fi

 

UUDET YRITYSVERKOSTOT MATKAILUN VIITOITTAJINA - TOIMINTALLI MATKAILUN UUDISTAMISEEN 

Hankkeen tavoitteena oli laajentaa Nurmes-Valtimo-alueen matkailutoimijoiden yhteistyöverkostoa niin, että sekä yritysten omat, yritysten yhteiset ja toimialan laajemmat kehittämistarpeet tulevat huomioiduksi. Tavoitteena oli myös vastata alueellisesti maakunnalliseen tavoitteeseen matkailijavirtojen kasvattamisesta ja matkailuliiketoiminnan kehittämisestä. Osallistuvilla toimijoilla oli mahdollisuus vaikuttaa matkailun kehittämisen suuntaan Nurmes-Valtimo-alueella sekä laajentaa omia verkostojaan.

Hankkeen rahoitus tuli Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton AIKO (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -ohjelmasta. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2018-30.3.2019. Hankkeen kohderyhmän muodostivat Ylä-Karjalan alueen matkailuyrittäjät, matkailun oheispalveluyrittäjät ja muiden toimialojen yrittäjät, jotka näkivät yhteistyömahdollisuuksia matkailun kanssa. PIKES OY toimi hankkeen hallinnoijana. Hankkeen yhteyshenkilönä toimi Kati Lipponen p 050 4066 122 sähköposti kati.lipponen@pikes.fi.

 

Biotalouden teknologiapilotit -palvelut Vihreän teollisuuden alueella:

Hankkeen kohderyhmä: Vihreän teollisuuden alueelle sijoittuvat uuden teknologian yritykset. Biotalouden teknologiapilotit Vihreän teollisuuden alueella -hankkeen tarkoituksena oli auttaa alueelle sijoittuvia yrityksiä teknologian edelleen kehittämisessä, tuotteistamisessa ja toiminnan varmistamiseen liittyvissä toimenpiteissä.

Hanke tarjosi seuraavia palveluja: Rahoitusta pieniin kehitystoimenpiteisiin uuden teknologian innovaatioiden kehittämiseksi pilottitasolta tuotannolliselle tasolle. Esimerkkinä toimenpidemahdollisuuksista mm. koe-erien valmistus ja demonstraatioiden valmistelu, tuotteiden ominaisuuksien testaus, asiantuntijoiden selvitykset, tuotantoteknologiaan ja prosessiosaamisen liittyvät selvitykset, tuotteiden kaupallistaminen ja dokumentointi. Yritysten yhteistyöverkostojen edistämistä: Esimerkkinä toimenpiteistä yhteisten rajapintojen tarkastelu, yrityksiä yhdistävien teknologioiden/infran määritteleminen, verkoston toimintatapojen mallintaminen, yritysverkoston tarvitsemine ulkopuolisten palvelujen kartoittaminen, laitetilaa mm. laboratoriopalveluiden käyttämiseen, asiantuntijapalveluita substanssiosaamiseen.

Hankkeen LOPPURAPORTTI TÄSSÄ LINKISSÄ.

Hankkeen vetäjänä toimi yritysasiantuntija Pekka Horttanainen.

 

Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen, MEKUPro

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja tuotteistaa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon (AmoV) puutavaralajimenetelmän puunkorjuun ammatillinen sekä kouluttajakoulutusosaaminen palvelutuotteiksi, jotka soveltuvat eri markkina-alueiden ja toimintaympäristöjen tarpeisiin ammatilliseen perus- ja ammattikuljettajien täydennyskoulutukseen. Samalla kehitettiin ja tuotteistettiin kuljettajakoulutuksen koulutusympäristöjen suunnittelupalvelu. Hankkeen aikana kehitettiin ja rakennettiin erillisessä EAKR-hankkeessa kuljettajakoulutukseen koulutusympäristö harjoittelukenttineen ja maastoajoharjoitteluratoineen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon yhteyteen sekä johtoauto maasto-opetukseen. Hankkeessa kehitettyjä ja tuotteistettuja palveluja ja koulutusympäristöjä pilotoitiin ja testattiin niin ammatillisessa koulutuksessa kuin ammatissa toimivien kuljettajien koulutuksessa.

PIKES Oy:n tehtävänä hankkeessa oli testata suunniteltua koulutuskonseptia organisoimalla alueen metsäkoneyrittäjille ja työntekijöille täydennyskoulutusta ja kehittää metsäkoneyritysten liiketoimintaa sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon koulutusosaamisen myynnin ympärille. Lisäksi tehtävänä hankkeessa oli kontaktoida alueen puunkorjuuyritykset, kartoittaa yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisen tarpeita ja tarjota niihin ratkaisuja.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen osatoteuttaja: PIKES Oy. Hankkeen kesto: 1.1.2017-31.12.2018. Hankkeen yritysasiantuntijana toimii 1.4.17 alkaen yritysasiantuntija Pekka Horttanainen.

 

VALTIMON VESISTÖN KALATALOUSSELVITYS

Valtimon vesistön kalatalousselvitys kattaa nimensä mukaisesti Valtimon pohjoispuoleiset koskialueet, jotka laskevat Valtimonjoen kautta Haapajärveen ja edelleen Pieliseen. Raportti sisältää koskikohtaiset toimenpide-ehdotukset taimenen elinolojen parantamiseksi sekä toimien jaottelun ensisijaisiin, suositeltaviin ja ”ei toimenpiteitä” –valintoihin sisältäen myös alustavat hinta-arviot ehdotetuille toimenpiteille. Valtimon vesistön kalatalousselvityksen tilaajana oli Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES. Selvityksen teki Kuopion Teholouhinta Oy:tä biologi Juha Rouvinen kesän 2018 aikana. Esiselvitykseen saatiin rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta. Selvitys kokonaisuudessaan TÄSSÄ LINKISSÄ. Lisätietoja kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, p. 0400 250552.

 

POVERIA BIOMASSASTA

Hankkeen tavoitteena oli kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalan alueella edistämällä muun muassa uusien teknologioiden hyödyntämistä ja demonstrointeja maakunnan alueella. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia parantaa maaseudun työllisyystilannetta sekä tukee suoraan vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta, ympäristön tilan parantamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Hankkeessa pyrimme tuomaan tuoreinta tutkimustietoa yritysten saataville, jotta osaaminen saataisiin muutettua liiketoiminnaksi, työpaikoiksi ja hyvinvoinniksi.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat:

 • Selvittää ja kehittää uusiutuvan energian liiketoimintaratkaisuja.
 • Kehittää uusiutuvaan energiaan liittyviä yhteistyö- ja innovaatioverkostoja sekä rakentaa toimintamalleja uusiutuvan energian kansainväliseen tiedonsiirtoon.
 • Koota ja välittää tehokkaasti ajankohtaisinta sekä uusinta tietoa energiayrittäjyydestä ja sen hyvistä käytänteistä/teknologioista.

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESissä projektin yritysasiantuntijana toimi Antti Niemi.

Hankkeen päärahoittaja on ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista. Hankkeen hallinnoijana on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja osatoteuttajina Suomen Metsäkeskus, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI sekä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

Katso tiedotteet Poveria biomassasta.

 

TYÖTÄ JA OSAAMISTA PIELISEN KARJALAN YRITYKSIIN

Hankkeen tehtävänä oli tukea yritysten työllistämiskehitystä ja vastaavasti tarjota työtilaisuuksia työttöminä oleville, koulutetuille työnhakijoille. Hankkeen kesto 1.3.2016 - 31.12.2017.

Loppuraportti julkaistaan helmikuussa 2018.

 

KARJALAINEN KAUPPAMIES KANSAINVÄLISTYY - TEOLLISUUDEN VIREÄ TULEVAISUUS

Pielisen Karjalan teollisuudella on mahdollisuuksia menestyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Meiltä löytyy hyviä tuotteita, hyviä yrittäjiä ja yrityksiä. Karjalainen kauppamies kansainvälistyy -projektin ideana oli tukea pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä kilpailukyvyn kehittymisen, kasvun ja kansainvälistymisen osa-alueella. Tavoitteena oli, että Pohjois-Karjalan maakunnan ja Pielisen Karjalan -alueen yritykset onnistuvat ja tuloksina syntyy uusia työpaikkoja ja vientituloja.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

 

POHJOIS-KARJALAN MATKAILUN KASVUOHJELMA 2015–2017

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 jatkoi Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelmassa vuonna 2014 määriteltyjen tavoitteiden ja kehittämisteemojen toteuttamista. Ideana oli suunnata osaamista ja resursseja matkailuyritysten kansainväliseen tuotekehitykseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämistoimien aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen. Hankkeessa tehtiin pitkäjänteistä työtä yhtenäisen brändin rakentamiseksi ja yhtenäisen toimintatavan vakiinnuttamiseksi.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

HYÖNTEISTUOTANNON ESISELVITYS -hanke

Hankkeessa etsittiin maailmalta parhaita saatavilla olevia, pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia hyönteisten tuotannonteknologioita ja kasvatusmenetelmiä. Lisäksi etsittiin maailmalla tehtyjä tutkimuksia sekä tuoreita markkinaselvityksiä ja arvioitiin niiden sovellettavuutta paikalliseen käytäntöön. Hankkeen tärkeimpänä tuotostavoitteena oli etsiä viimeisintä tietoa hyönteiskasvattamon ja siihen liittyvän TKI-yksikön liiketoiminta- ja teknologiankehittämissuunnitelman perustamisen tueksi, sekä tiedottaa paikallisia yrittäjiä alaan liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

 

TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET –kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot -hanke

Hankkeen tavoitteena oli elintarvikealan yritysten ja toimialan yleinen kehittyminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Supistuvat kotimaan markkinat ja kuluttajien uudet odotukset edellyttävät yrityksiltä uusien tuotteiden kehittämistä, tuotannon tehostamista tai uusien markkinoiden löytämistä.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

Katso aineistot TULEVAISUUDEN ELINTARVIKE.

 

TEOLLISET SYMBIOOSIT

Hankkeen tavoitteena oli parantaa yritysten kilpailukykyä, luoda uusia yritysverkostoja, kehittää uusia tuotteita sekä tuotantomenetelmiä teollisen tuotannon sivuvirtojen ja bioraaka-aineiden ympärille. Lisäksi hankkeella edistettiin uuden liiketoiminnan syntymistä energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon alalla.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

VIHREÄN KASVUN KESKUS

Hankkeessa etsittiin ja jalostettiin liiketoimintaideoita ja tuettiin niiden kaupallistamista joko olemassa olevissa tai perustettavissa uusissa yrityksissä. Se tuotti yrityksiin uusia tuotteita ja liiketoiminta-alueita, tuotteiden prototyyppejä, käytännön demonstrointeja, uusien tuotteiden kotimaisia ja kv. referenssitoimituksia sekä pääomasijoituksia ja ideoiden/tuoteoikeuksien siirtoja innovaatioita hyödyntäviin yrityksiin.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

YRITYS MUUTOKSESSA -MUUTOKSIA YRITYKSESSÄ

Hankkeen tavoitteena oli muutostilanteessa olevien yritysten kasvuhalukkuuden mahdollistaminen luopumalla itselle epäolennaisista liiketoiminnoista ja keskittymällä ydinliiketoimintaan. Tämä mahdollisti siirrettävien liiketoimintojen kehittämisen toisissa yrityksissä. Toimintamalli toi tehokkuutta yrityksille.

 

HILJAISUUSMATKAILUN KEHITTÄJÄT -yritysryhmähanke

Hankkeen tavoitteena on saada lisää erityisesti kansainvälisiä matkailijoita Pohjois-Karjalaan ympärivuotisesti. Suurempana tavoitteena on auttaa Pohjois-Karjalaa nousemaan matkailumaailman kartalle selkeästi omalaatuisena, edukseen erottuvana paikkana, joka ylpeänä ponnistaa omista juuristaan, hiljaisuudesta ja luonnosta. Hankkeen kesto 1.8.2016-31.12.2017.

 

ELÄMYKSELLINEN KÄDENTAITO JA TAIDE MARKKINOILLE -yritysryhmähanke

Käsityöyritysten verkostoitumista ja markkinointia tukevan Elämyksellinen kädentaito ja taide markkinoille -hankkeen  yhteinen ja tärkein tavoite on yritysten näkyvyyden parantaminen ja uusien markkinointikanavien käyttöönottaminen, ja sitä kautta uusien asiakkaiden saaminen ja myynnin lisääminen. Hankkeen kesto 1.8.2016-31.12.2017.

 

PIELISEN KARJALAN KESTÄVÄT HANKINNAT

Hankkeen tavoitteena oli lisätä seudun yritysten tietoa julkisista hankinnoista, parantaa alueen yritysten kykyä osallistua julkisiin hankintoihin sekä parantaa julkisten hankintojen ja yritysten tarjonnan kohtaamista. Hankkeessa annettiin kilpailutuksiin liittyvää koulutusta sekä yrityksille että kunnille. Yrityksiä autettiin tarjousten tekemisessä sekä yritysryhminä kilpailutuksiin osallistumisessa. Hankkeessa tuotettiin alueellista hankintatietoa yritysten ja kuntien käyttöön. Linkki hankkeen loppuraporttiin, ja raportin liitteisiin: Työpaketin 1 raportti, työpaketin 2 raportti, työpaketin 3 raportti ja työpaketin 4 raportti.

Lue lisää julkisista hankinnoista tästä linkistä.

 

PIELISEN KARJALAN LAAJAKAISTAPILOTTI,
loppuraportti, liite 1, liite 2, liite 3

Pielisen Karjalan Laajakaistapilotti-hankkeessa (hankkeen toiminta-aika 4.8.2014 – 30.4.2015) haettiin toimintamalleja liittyen kattavien tietoliikenneyhteyksien hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä paikallisten tuotteiden ja palvelujen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Pääpaino oli erityisesti nopeiden valokuituyhteyksien hyödyntämisessä.