Murupolku

PIKES_kehittämistoiminta_projektit final

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen- koronaepidemia tilanteessa

Päätavoitteena on yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan turvaaminen koronaepidemiatilanteen yli. Hankkeen kohderyhmänä on erityistesti matkailuyritykset.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Viestitään ja informoidaan yrityksille tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista käyttäen eri viestintä- ja markkinointikanavia. 
 • Järjestetään yrityksille eri teemoista avoimia webinaareja ja tilaisuuksia. Teemat voivat koskea kriisirahoituksen ja -avun hakemista sekä liiketoiminnan uudistamista ja kehittämistä poikkeusoloissa.  
 • Toteutetaan käytännönläheistä yrityskohtaista kriisineuvontaa ja -palvelua eli opastetaan ja autetaan yrityksiä hakemaan ja saamaan yrityksille koronatilanteessa tarkoitettuja rahoitusmuotoja ja palveluja.
 • Tuetaan yrityksiä selviytymissuunnitelmien laadinnassa sekä autetaan yrityksiä löytämään ja kehittämään liiketoimintaa uudistavia ratkaisuja, joilla pyritään kääntämään kriisi mahdollisuudeksi.  
 • Toteutetaan yritysten kanssa toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan liiketoiminnan mahdollisimman nopea palautuminen koronakriisin helpottaessa.
 • Toteutetaan yksinyrittäjän rahoituksen hakemiseen liittyvä hakemusten sähköinen vastaanotto ja käsittely sekä tehdään lausunnot saapuneista hakemuksista.

Hanketta hallinnoi Business Joensuu ja PIKES vastaa seudullisesta osatoteutuksesta.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä PIKES. PIKESin osatoteutuksen budjetti on 25 000 euroa, josta tuen osuus 20 000 euroa (80 %).

Kysy lisää lisätietoja, sinua palvelee matkailukoordinaattori Kati Lipponen, p. 050 406 6122.

 

 

Korona-kriisin haittojen minimointi

Vaikeina aikoina PIKES haluaa tukea Nurmeksen alueen yrityksiä. Yritysten on pystyttävä selviytymään kriisin yli, mutta myös uusiutumaan ja tuottamaan palveluja kriisin jälkeisessä muuttuneessa yritysilmastossa. Taloudellisen tilanteen nopea muutos vaikuttaa myös yrittäjien henkiseen jaksamiseen ja siten on tarpeen löytää keinoja jaksamisen ylläpitämiseen. 

Haluamme tuottaa palveluja, joiden avulla voimme yhdessä teidän kanssanne löytää vaihtoehtoja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Keskeiset palvelut yrityksille: 

 • Yhteiset ja yksilölliset toimenpiteet yrittäjien ja työntekijöiden työssä jaksamiseen asiantuntijapalveluja tarjoten - auttaa yrittäjiä jaksamaan talouskriisin aikana ja sen jälkeisessä tiiviissä liiketoiminnan kehittämisessä 
 • Lainopillisten neuvojen antaminen asiantuntijapalveluin toteutettuna 
 • Taloudellisessa kriisissä olevien yritysten ohjaaminen käytettävissä olevien rahoituspalvelujen piiriin ja helpottaa taloudelliseen kriisiin ajautuneiden yritysten tilannetta neuvonnan ja ohjauksen avulla 
 • Yritysten avustaminen rahoituksen hakemisessa ja poikkeustilanteen tarjoamien yritystukien hyödyntäminen 
 • Kriisitilanteeseen joutuneiden yritysten taloudellinen neuvonta, talouden tervehdyttäminen ja taloudenhallinnan ohjaus asiantuntijapalveluja tarjoten 
 • Liiketoiminnan uudistamiseen liittyvä neuvonta ja muut toimenpiteet yritystoiminnan monipuolistamiseksi 
 • Yritysten rahoitushakemusten/kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen. 

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelevat:

Hannu Räsänen, puh. 050 345 5384, hannu.rasanen@pikes.fi 

Juha Määttä, puh. 050 594 8611, juha.maatta@pikes.fi 

https://www.pikes.fi/en/yhteystiedot

Hankkeen kesto 13.4. -  31.12.2020.

 

Teollisuuden kilpailukyky

Teollisuuden kilpailukyky -projektin päätavoitteita ovat seudun tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn kehittäminen sekä alojen houkuttelevuuden lisääminen ja imagon parantaminen, erityisesti metalli-, muovi- ja työvälinealoilla. Lisäksi projekti edistää maakunnan teollisen toimialan kasvua ja edesauttaa uusien investointien saamisessa seudulle.

Tavoitteena on vaikuttaa tuotannollisia yrityksiä vaivaavaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmaan lisäämällä tuotantoautomaatiota. Lisäksi parannetaan työn tuottavuutta automaation avulla (esimerkiksi monikonekäyttö ja miehittämätön tuotanto). Automaation avulla tuotanto tehostuu ja sitä kautta saavutetaan tasalaatuisuutta ja hintakilpailukykyä.

Tavoitteena on maakunnan teollisen toimialan kasvun edistäminen ja investointien saaminen seudulle. Työpaketissa tunnistetaan teollisuustoimialan invest in -potentiaali, kartoitetaan potentiaaliset projektit ja asiakkuudet (erityisesti metalli- ja muoviteollisuus), edistetään investointien syntymistä ja aikaan saadaan investointipäätöksiä. Erityisenä tavoitteena on merkittävien investointien saaminen alueelle. Invest in -työssä arvioidaan tuotannollisten yritysten mahdollinen alihankintatarve ja hyödynnetään toimialan kärkiyritysten verkostoja ja muita mahdollisia keinoja tunnistaa uusia potentiaalisia investoivia asiakkuuksia. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteitä käynnistetään tukemaan investointien syntymistä.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Neuvonta ja valmennus yritysten kilpailukyvyn, automatisoinnin, kehittämisen ja investointien osalta
 • Tiedon välittäminen yrityksille, mm. erilaiset infotilaisuudet, tapahtumat ja matkat alan messuille
 • Tutkimuslaitosten tuottaman tiedon välittäminen yrityksille (VTT, yliopistot)
 • Sijoittuville yrityksille infomateriaalin tuottaminen alueestamme

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829, aki.nevalainen@pikes.fi.

 

 

Buustia kasvuun – osaamista yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Kasvusuunnitelmat 3 – 4 vuodelle
 • Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut toiminnan kehittämiseksi
 • Bencmarkkausmatkat ja verkostoituminen

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829, aki.nevalainen@pikes.fi.

 

 

Matkailijat maailmalta - Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019-2021

Nurmes-Valtimo -alueen matkailun tavoitteena on, että matkailuyritysten liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin kasvu saadaan ulkomaalaisista matkailijoista, joiden tavoitettavuuteen tällä hankkeella panostetaan. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Uudet yritysverkostot matkailun viitoittajina - toimintamalli matkailun uudistamiseen -hankkeessa yritysten kanssa valmisteltuun toimintamalliin. Yritysten liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi hankkeen päätavoitteina ovat: Digitaalisen kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kysyntälähtöisten matkailutuotteiden tuotekehitys kansainvälisille markkinoille  ja toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan tulevaa markkinatilannetta. Hanke tarjoaa matkailuyrityksille näkyvyyttä yhteismarkkinoinnin avulla ja yhteistyömahdollisuuksia toimialan, muiden toimialojen ja muiden matkailualueiden kanssa. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii matkailukoordinaattori Kati Lipponen, p. 050 4066 122, kati.lipponen@pikes.fi. 

Matkailijat maailmalta- Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019-2021-hankkeen budjetti on 172 236 euroa. Rahoitus EU (70%), Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto (10%), kunnat (10%) ja yksityinen rahoitus (10%). Hankkeen kesto 16.8.2019-31.12.2021.

 

 

 

 

Taidolla töihin 2020 – 2022 - kehittämispalvelut:

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme helpottaa yritysten rekrytointeja ja sitä kautta työllistymistä. Tavoitteenamme on myös vahvistaa työnhakijoiden, yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamista räätälöityjen koulutusten ja valmennusten avulla ja kokeilla uusia malleja osaavan työvoiman saamiseen.

Taidolla töihin -hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee Outi Meriläinen, puh. 046 922 4271.

Palvelut:

 • Rekrytointipalvelut yrityksille: kumppanuus rekrytointiprosessissa, yrityksen tarpeen mukaisesti
 • Rekrytointia tukevat koulutukset ja valmennukset
 • Näkyvyys yrityksen avoimille työpaikoille sähköisissä kanavissa ja tapahtumissa, rekrytointikampanjat
 • Työnhakijan henkilökohtainen sparraaminen
 • Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Te-palveluiden tarjoamista koulutuksista ja tuista tiedottaminen ja neuvonta, esim. palkkatukeen liittyen

 

 

 

Verkostot maatilainvestointien voimaksi 

PIKES Oy auttaa maatiloja etsimään kumppaneita rehuntuotantoon, urakointiin, yhteisinvestointeihin tai muuhun tarpeeseen. Avustamme myös maatiloja laatimaan sopimuksia toisten tilojen kanssa ja etsimään sopivimmat yhteistyöverkostot.

Palvelumme kattaa:

 • Haetaan maatilan ympärille alihankkijatiloja, investoivan tilan tarpeen mukaisesti.
 • Tilan/tilaryhmälle muodostetaan sopimuspohjainen yhteistyömuoto. Molemmin puolinen win-win.
 • Verkostomuotoisen toiminnan hyötyjen käyttäminen esim. pääoman ja omarahoituksen hankintaan. Ei sidota pääomaa peltoihin tai kalustoon, rehuhankinta hoidettu kumppanitiloilta.
 • Työtehtävien ja työpanosten suunnitteluapua.

 

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos

PIKES Oy:n kautta voit aloittaa omistajanvaihdosprosessin. Olitpa myymässä tai tekemässä SPV:tä, meiltä voit hankkia maksuttoman kartoituksen omistajanvaihdoksen vaihtoehdoista.

Palvelumme kattaa:

 • Omistajanvaihdoksen avustaminen
 • Omistajanvaihdoksen prosessikuvauksen määrittäminen
 • Myyjien ja ostajien kohtauttaminen
 • Asiantuntija-apuun vastaaminen
 • Pienryhmien järjestäminen luopuville tiloille

 

 

 

Maatalouden hankkeissa sinua palvelee yritysasiantuntija Juho Luostarinen, puhelin 040 128 9339.