Navigaatiovalikko

IFrame

Murupolku

PIKES_kehittämistoiminta_projektit final

Matkailijat maailmalta - Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019-2021

Nurmes-Valtimo -alueen matkailun tavoitteena on, että matkailuyritysten liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin kasvu saadaan ulkomaalaisista matkailijoista, joiden tavoitettavuuteen tällä hankkeella panostetaan. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Uudet yritysverkostot matkailun viitoittajina - toimintamalli matkailun uudistamiseen -hankkeessa yritysten kanssa valmisteltuun toimintamalliin. Yritysten liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi hankkeen päätavoitteina ovat: Digitaalisen kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kysyntälähtöisten matkailutuotteiden tuotekehitys kansainvälisille markkinoille  ja toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan tulevaa markkinatilannetta. Hanke tarjoaa matkailuyrityksille näkyvyyttä yhteismarkkinoinnin avulla ja yhteistyömahdollisuuksia toimialan, muiden toimialojen ja muiden matkailualueiden kanssa. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii matkailukoordinaattori Kati Lipponen, p. 050 4066 122, kati.lipponen@pikes.fi. 

Matkailijat maailmalta- Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019-2021-hankkeen budjetti on 172 236 euroa. Rahoitus EU (70%), Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto (10%), kunnat (10%) ja yksityinen rahoitus (10%). Hankkeen kesto 16.8.2019-31.12.2021.

 

 

 

Ylä-Karjalan matkailukylät

Ylä-Karjalan matkailukylät-hankeen tavoitteena on avata valtimolaisten ja nurmeslaisten kylien mahdollisuudet kylämatkailun aloittamiseen yhteistyössä alueen tunnettujen matkailuyritysten kanssa. Hanke tarjoaa yrityksille, yhdistyksille, seuroille ja kyläläisille asiantuntija-apua oman idean työstämiseen liiketoiminnallisesti kannattavaksi tuotteeksi/palveluksi/tapahtumaksi kokeneen ulkopuolisen asiantuntijan avulla.

 

Ylä-Karjalan matkailukylät-hankkeen rahoittaja toimii Vaara-Karjalan Leader ry/ELY-keskus. Hankkeen kesto on 1.8.2018 - 31.12.2019.  PIKES OY toimii hankkeen hallinnoijana.  Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Kati Lipponen p 050 4066 122 sähköposti kati.lipponen@pikes.fi

 

 

 

Digikarjalasta kajahtaa

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja käytön laajentamista pohjoiskarjalaisissa tuotannollisissa yrityksissä toimimalla sillanrakentajana erilaisten palveluntuottajien ja alan tutkimuslaitosten sekä yliopistojen välillä.

Tavoitteena on, että alueen tuotannolliset yritykset uudistavat ja kehittävät liiketoimintaratkaisujaan ja -mallejaan hyödyntäen digitaalisaation eri mahdollisuuksia sekä hyödyntävät digitalisaatiota laajasti sisäisten ja ulkoisten prosessien kehittämisessä. Mahdollistavia teknologioita ovat mm. automaatio ja robotiikka, 3D-tulostus, simulointi ja digitaaliset kaksoset, digitaaliset alustat, nettikauppa, lohkoketjut, ERP sekä tuotetiedonhallinta. Parantuneen kilpailukyvyn kautta edistetään myös yritysten kansainvälistymisvalmiuksia sekä kansainvälistymistä. Tavoitteena on myös uuden tutkimustiedon (LUT, TUT, VTT, UEF) entistä laajempi soveltaminen tuotannollisissa yrityksissä.

Hankkeen keskeiset palvelut yrityksille: Yrityksen digitalisaatiota koskevan lähtötilanteen arviointi ja yrityksen digitalisaatiosuunnitelman laatiminen. Edellä mainitut toimenpiteet luovat yritykselle edellytykset käynnistää tuottavuutta ja kilpailukykyä parantavan digitalisaatiota hyväksi käyttävän kehittämistoimenpiteen, jonka toteutukseen voidaan hakea rahoitusta esimerkiksi Pohjois – Karjalan Ely - keskuksen investointi- tai kehittämisavustusta. 

Digikarjalasta hankkeen keskeinen rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto sekä Pohjois Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen kesto on 1.1.2018 - 31.12.2019.  PIKES OY toimii hankkeen osatoteuttajana Nurmes, Valtimo alueella, budjetin ollessa 67 293 €.  Hankkeen yritysasiantuntijana toimii Aki Nevalainen p 0400 905829 sähköposti aki.nevalainen@pikes.fi

Kohtaanto 2018 - 2019

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta erityyppisiin työtilaisuuksiin. Tavoitteenamme on myös helpottaa yritysten rekrytointiprosessia ja koulutusten avulla nostaa työnhakijoiden ja rekrytoitavien työntekijöiden osaamistasoa. Sinua palvelee yritysasiantuntija Outi Meriläinen, puhelin 046 922 4271.

Tarjoamme:

 • Työntekijöiden ja työtilaisuuksien kohtaamisen edistäminen
 • Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen kohdennetusti yhteistyössä yritysten kanssa työvoiman saamiseksi alueen ulkopuolelta Ylä-Karjalassa oleviin työpaikkoihin
 • Ulkolaisen työvoiman saatavuutta ja sopeutumista helpotetaan kannustamalla yrityksiä ulkomaalaistaustaisten työllistämiseen ja hakemalla olemassa olevia rekrytointikanavia
 • Työntekijöiden ja – hakijoiden osaamisen ja työllistymismenetelmien kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita
 • työnhakijoiden ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen myös henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti
 • Alueelle sijoittuvien yritysten rekrytointien ja rekrytoitavien työntekijöiden koulutusten järjestäminen yritysten tarpeiden mukaisesti
 • Nuorten työllistymisen edistäminen nuorille suunnattuja työ- ja yrittäjyysvalmennusohjelmien avulla

 

 

 

Circwaste

Circwaste-hankkeen tavoitteena Pielisen Karjalan alueella on viedä eteenpäin uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, edistää uusien tuotteiden syntymistä sekä pilotoida uusia sovelluksia yhdessä yritysten kanssa. Kärkikohteena on Nurmeksen Vihreän teollisuuden alue, jonne on syntymässä uutta innovatiivistä biotalouden alan yritystoimintaa. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä ovat mm. asiantuntijapalvelut, testaukset, arvioinnit, selvitykset, laskelmat, neuvontatyö, benchmarkkaus-matkat, tilaisuudet sekä verkostoituminen. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä toteutetaan ostopalveluiden kautta sekä asiantuntijatyönä. Vihreän teollisuuden alueeseen liittyen tehdään tiedotusta ja haetaan teollisuusalueen konseptiin soveltuva uusia sijoittujia.

CIRCWASTE on kokonaisuudessaan seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja ohjata Suomea kohti kiertotaloutta. CIRCWASTE:en kuuluu 20 kumppania ja 10 osarahoittajaa, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. PIKES osatoteuttaa hanketta Nurmeksen ja Valtimon alueella 1.8.2017 - 30.10.2019.  Osatoteutuksen budjetti on 250 000 €. Yritysasiantuntijana hankkeessa toimii Heidi Tanskanen, heidi.tanskanen@pikes.fi, puh. 040 689 8166.

 

ProYritys Pohjois-Karjala

Maatalous- ja maaseutuyrittäjä: Maaseutuyrittäjien toimeentulo muodostuu perinteisen maatalouden ohella myös maatalouteen liittyvästä muusta yritystoiminnasta ja maaseudulle sijoittuvien pienyritysten toiminnasta. Tavoitteenamme on edistää ja aktivoida maatiloja, niin toimintaansa jatkavia ja kehittäviä, kuin myös lopettavia ja tuotantosuuntaa vaihtavia maatiloja yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Sinua palvelee yritysasiantuntija Juho Luostarinen 1.3.2018 alkaen, puhelin 040 128 9339

Tarjoamme maaseudun yritystoiminnan kehittämiseksi:

 • toimialakohtaisia markkina- ja toteutettavuusselvityksiä, kohteena erityisesti alueellinen ja paikallinen palvelukysyntä
 • alueittaisia ja teemoittaisia yritystoiminnan aktivointi- ja infotilaisuuksia
 • yrityshankkeiden arviointiin yritysneuvontaa hankkeen puitteissa 1 pv / idea
 • maatilojen osalta neuvontaa voidaan jatkaa ja syventää Neuvo 2020 rahoituksella (uusi maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyosio), samoin kehitysyhtiöiden asiantuntijoiden työnä
 • yrittäjistä ja yrittäjiksi aikovista koostuvien pienryhmien muodostaminen ja niiden yhteistyön ja koulutuksen organisoiminen teemoittain

 

 

 

 

 

Puusta Pitkälle - puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa

Puusta pitkälle -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena on metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Alueen metsänomistajille haluamme tarjota tietoa ja osaamista oman metsänsä täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökohdat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen.

Sinua palvelee yritysasiantuntija Juho Luostarinen 1.3.2018 alkaen, puhelin 040 128 9339

Metsänomistajille tarjoamme:

 • keinoja ja tietoa puunmyyntisuunnitelmien saamiseksi ostajia kiinnostavaksi
 • keskustelua ja tietoa metsien hiilitaseista ja niiden muodostumisesta
 • tietoa digitaalisten palvelujen hyödyntämismahdollisuuksista