PIKESin projektit

Tutustu tällä hetkellä käynnissä oleviin kehittämisprojekteihin ja käytä palvelut hyväksesi.

Pohjoinen Lakeland – matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen

Pohjoinen Lakeland -hankkeessa vahvistamme Pielisen Karjalan alueen matkailuelinkeinoa. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa yritysten valmiuksia kansainväliseen myyntiin ja kasvattaa siten alueen matkailukysyntää kohdemarkkinoilla Keski-Euroopassa.

Kehitämme yritysten osaamista valmennusten ja tuotteistamistyöpajojen avulla, joissa korostuvat kiertomatkatuotteet, digitaalinen myyntivalmius ja vastuullisuusteemat. Yrittäjät pääsevät myös opintomatkalle tutustumaan kansainvälisen matkailumyynnin lainalaisuuksiin.

Teemme yhteisiä markkinointiponnisteluja Bomban matkailualueen brändin alla Keski-Euroopan markkinoille. Konkreettisina markkinoinnin työkaluina toteutamme esimerkiksi matkailupalvelujen myyntikatalogi sekä digitaalisen markkinoinnin kampanjat.

Matkailuyritysten palveluja tuomme esille kansainvälisissä messu- ja myyntiworkshopeissa. Tämän lisäksi kutsumme alueelle media- ja matkanjärjestäjävieraita tutustumaan paikallisiin palveluihin. Kunta- ja maakuntarajat ylittävässä yhteistyössä pohjoista matkailualuetta profiloidaan Visit Finlandin Lakeland -suuralueella.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2023 – 31.5.2026, hankkeen vetäjän rekrytointi on käynnissä.

PIKESIN hanke toteutetaan itsenäisenä kokonaisuutena ryhmähankkeessa, jonka päätoteuttaja on Lieksan Kehitys Oy. Hankkeen rahoitusinstrumentti on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF, joka on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto. EU:n rahoituksen suuruus on 320 400€ (80%) kokonaisbudjetista 400 500€. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

Pohjoinen Lakeland – matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen -hankkeen rahoittajien logot

VIETERI – Vihreän siirtymän, elintarvikejalostuksen ja teollisuuden tuottavuuden kehittämisohjelma

PIKES on käynnistänyt tuottavuuden kehittämiseksi yritysten tarpeiden mukaisesti toimenpiteitä, joilla tuetaan eri tavoin Nurmeksen elinkeinojen monipuolistamisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä.

Hankkeen sisältöön ja palveluihin kuuluu Vihreän teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen Nurmeksessa. Vihreän teollisuuden laajentuvasta alueesta laaditaan Masterplan-suunnitelma. Suunnitelmasta tehdään alueen kehittämisen strateginen asiakirja, jonka avulla määritellään alueen tavoitteet, visiot ja kehittämisen toimenpiteet.

Vihreän siirtymän ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseksi haetaan yritysten tarpeisiin ja yritysten liiketoimintojen kehittämiseen sekä tuotekehityksen tueksi asiantuntijapalveluja joko yksityisiltä asiantuntijoilta tai julkisilta tutkimus- ja koulutusorganisaatioilta. Yrityksille tarjotaan ja järjestetään koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä yritysten yhteisinä että yrityskohtaisina valmennuksina.

Elintarvikeketjun yrityksille, maatilat mukaan lukien, järjestetään verkostoitumisen avuksi valmennusten sarja kestävän kehityksen ja verkostoitumisen hyödyistä ja mahdollisuuksista.

Yrityksille on myös tarjolla tutustumis- ja opintomatkoja.  Benchmarking-matkoja järjestetään kaksi (uudet teknologiat ja elintarvikealan yritysverkostot). Näiden tehtävänä on tutustuttaa yritykset toimialan käynnissä olevaan teknologiseen kehitykseen, tuotekehitykseen tai kansainvälisiin markkinoihin ja samalla verkostoida yrityksiä keskinäiseen yhteistyöhön. Matkat voivat olla joko kotimaan tai ulkomaan (Eurooppa) opintomatkoja.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2024 – 31.5.2026, ja sen vetäjänä toimii yritysasiantuntijoina Hannu Räsänen ja PIKES palkkaama toinen yritysasiantuntija tämän kevään kuluessa.

PIKES Oy on hankkeen päätoteuttaja. Hanke on EU:n osarahoittama ja rahoittava viranomainen on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 350.000 EUR ja hanke on saanut EU rahoitusta toimenpiteisiin 280.000 EUR

Näistä aihioista ja niiden mahdollisuuksista tiedottamme alueen yrityksiä.

Viritetään vieterit ja toteutetaan yhdessä yritysten toimintaa tehostavia kehittämisaihioita.

Pohjoinen Lakeland – matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen -hankkeen rahoittajien logot

Päättyneet projektit 2022-2023

 • Verkostot maatilainvestointien voimaksi 

PIKES Oy auttaa maatiloja etsimään kumppaneita rehuntuotantoon, urakointiin, yhteisinvestointeihin tai muuhun tarpeeseen. Avustamme myös maatiloja laatimaan sopimuksia toisten tilojen kanssa ja etsimään sopivimmat yhteistyöverkostot.

Agria-Ely-Eu-rahastologot
 • Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos

PIKES Oy:n kautta voit aloittaa omistajanvaihdosprosessin. Olitpa myymässä tai tekemässä SPV:tä, meiltä voit hankkia maksuttoman kartoituksen omistajanvaihdoksen vaihtoehdoista. Hanke päättyy 30.6.2023.

Maatalouden hankkeissa toimi kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen.

 • Nurmeksen vihreän teollisuuden ja matkailun kasvun tiekartat

Rahoitus on Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen. Rahoitus kohdentuu Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteutukseen, rahoituksen on myöntänyt Pohjois – Karjalan maakuntaliitto.

 Vihreän teollisuuden kasvusuunnitelma sisältäen muun muassa kehitettävien liiketoimintojen toimenpiteet, vastuunjaon sekä selvityksen miten vihreä teollisuus profiloi Nurmesta. Hankkeeseen kuuluu myös yritysliidien hakeminen.

Matkailun kasvusuunnitelma sisältäen vision Nurmeksen alueen matkailusta, toimenpide-esitykset, aikataulutuksen sekä vastuunjaon.

 • Taidolla töihin 2020 – 2022

Tavoiteena oli helpottaa yritysten rekrytointeja ja sitä kautta työllistymistä. Tavoitteenamme oli myös vahvistaa työnhakijoiden, yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamista räätälöityjen koulutusten ja valmennusten avulla ja kokeilla uusia malleja osaavan työvoiman saamiseen. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Taidolla töihin -hankkeen yritysasiantuntijana toimi yritysasiantuntija Mari Pursiainen.

Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot
 • ESR – Yritysten Muutoskyvykkyyden parantaminen

Projektin tavoitteina oli mukana olevien yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoimintaosaamisen lisääminen, työssäjaksamisessa tukeminen ja digiosaamisen vahvistaminen. Laaja-alaisena tavoitteena oli muutoskyvykkyyden paraneminen, jolloin olisimme valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista muutostilanteista. Toteutusaika 1.5.2021 – 31.12.2023. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Hankkeen yritysasiantuntijana toimi yritysasiantuntija Hannu Räsänen.

Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot
 • Matkailijat maailmalta 2.0 -kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä

Matkailijat maailmalta 2.0-kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä- hankkeen kesto oli 1.1.2022-31.10.2023. Hanketta rahoitettiin osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen tavoitteena oli matkailutoimialan ja matkailuyritysten elpyminen korona-pandemian vaikutuksista digitalisaation, vastuullisen matkailun, kv-markkinoiden ja uusien yritysten ja investointien myötä. Hankkeen palvelut osallistuville yrityksille:

 • Reaaliaikainen data asiakkaista digitaalisen matkailutuloselvityksen avulla
 • Matkailupalveluiden hiilijalanjäljen mittaus
 • Mahdollisuus tavata matkanjärjestäjiä
 • Saada tukea investointien suunnitteluun
 • Verkostoituminen alueen matkailuyritysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli matkailutoimialan ja matkailuyritysten elpyminen koronapandemian vaikutuksista digitalisaation, vastuullisen matkailun, kansainvälisten markkinoiden, ja uusien yritysten ja investointien myötä. Toimenpiteinä korostuivat matkailijaan liittyvien tietojen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen, hiilijalanjäljen mittaus, uuden teknologian hyödyntäminen, uudenlaisten palveluiden kehittäminen ja kansainvälisten markkinoiden saavuttaminen. Tutustu loppuraporttiin.

Hankkeen yritysasiantuntijana toimi kansainvälisen matkailun asiantuntija Siru Hirvonen.

Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logot

 • Buustia kasvuun – osaamista yrityksiin -hanke päättyi 31.12.2022. Hankkeen vetäjänä toimi yhteyspäällikkö Aki Nevalainen.

Hankkeen tavoitteena oli sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voitiin kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Hankkeen keskeisiä palveluja yrityksille olivat: Kasvusuunnitelmat 3 – 4 vuodelle, yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut toiminnan kehittämiseksi sekä bencmarkkausmatkat ja verkostoituminen.

Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot

 • Teollisuuden kilpailukyky -hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen vetäjänä toimi yhteyspäällikkö Aki Nevalainen.
 • Matkailijat maailmalta

Nurmeksen alueen matkailun tavoitteena on, että matkailuyritysten liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin kasvu saadaan ulkomaalaisista matkailijoista, joiden tavoitettavuuteen tällä hankkeella panostetaan. Yritysten liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi hankkeen päätavoitteina ovat: Digitaalisen kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kysyntälähtöisten matkailutuotteiden tuotekehitys kansainvälisille markkinoille  ja toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan tulevaa markkinatilannetta. Hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen vetäjä matkailukoordinaattori Kati Lipponen. Hankkeen loppuraportin voi ladata tämän linkin kautta.

Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logot

 • Circwaste – PIKESin osatoteutus 30.10.2019 saakka.

Circwaste-hankkeen tavoitteena Pielisen Karjalan alueella oli viedä eteenpäin uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, edistää uusien tuotteiden syntymistä sekä pilotoida uusia sovelluksia yhdessä yritysten kanssa. Kärkikohteena oli Nurmeksen Vihreän teollisuuden alue, jonne on syntymässä uutta innovatiivistä biotalouden alan yritystoimintaa. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä oli mm. asiantuntijapalvelut, testaukset, arvioinnit, selvitykset, laskelmat, neuvontatyö, benchmarkkaus-matkat, tilaisuudet sekä verkostoituminen. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä toteutettiin ostopalveluiden kautta sekä asiantuntijatyönä. Vihreän teollisuuden alueeseen liittyen tehtiin tiedotusta ja haetaan teollisuusalueen konseptiin soveltuva uusia sijoittujia.

CIRCWASTE on kokonaisuudessaan seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja ohjata Suomea kohti kiertotaloutta. CIRCWASTE:en kuuluu 20 kumppania ja 10 osarahoittajaa, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. PIKES osatoteutti hanketta Nurmeksen ja Valtimon alueella 1.8.2017 – 30.10.2019.  Osatoteutuksen budjetti oli 250 000 €. Circwaste-hankkeen materiaalit tässä linkissä. Yritysasiantuntijana hankkeessa toimi Heidi Tanskanen.

Suomen ympäristökeskus Circwaste-hankesivut

PIKES, Nurmeksen kapunki, Circwaste, materiaalit kiertoon.fi sekä EU LIFE IP -logot