Kategoriat
PIKES-uutiset

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja vastuullisuuteen

Kestävää kasvua ja uutta bisnestä

Yritysinvestoinnit uusiutuvaan energiaan ja vastuullisuuteen 

Investoimalla uusiutuvaan energiaan yritys voi vähentää hiilijalanjälkeään ja muita ympäristövaikutuksia. Tämä edistää ympäristövastuullisuutta ja auttaa vastaamaan yhä tiukempiin ympäristösäädöksiin. 

Uusiutuvan energian lähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima, tarjoavat kilpailukykyisiä energiakustannuksia pitkällä aikavälillä. Sähkön omavaraisuus tai energiansaanti vähemmällä riippuvuudella fossiilisista polttoaineista suojaa yritystä energian hintavaihteluilta. 

Uusiutuvaan energiaan perustuva tuotanto vähentää yrityksen alttiutta energiamarkkinoiden hintavaihteluille ja geopoliittisille riskeille. 

Maaseuturahoituksen kautta on mahdollista hakea investointitukea yrityksen energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä. Tuen maksimimäärä on 30 %.   

Tukea voi hakea myös uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun. Maksimitukimäärän ollessa 20 % olemassa olevien laitosten laajentamis- ja parantamiskustannuksiin. 30 % uuden laitoksen perustamiskustannuksiin. 50 % biokaasutuotantoa ja jakelua harjoittavan uuden laitoksen perustamiskustannuksista. 

Rahoittajan määrittelemät valintaperusteet yli 100 000 euron investointihankkeisiin 

Hakemusten rahoituskelpoisuutta arvioitaessa rahoittaja käyttää seuraavia kriteerejä, prosenttiluvut = painoarvo):  

 • Toimenpiteen toteutuspaikka (15 %)  
 • Toimenpiteen soveltuvuus (20 %): Miten toimenpide vastaa ja toteuttaa Pohjois-Karjalan alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa asetettuja alueellisia tavoitteita? 
 • Toimenpiteen toteutettavuus (10 %): Missä määrin toimenpide tukee yritystoiminnan käynnistämistä tai kehittämistä? 
 • Toimenpiteen liiketoiminnallisuus (25 %): Vaikutus yrityksen liiketoimintaedellytysten parantamiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen, tuottavuuteen, yritystoiminnan jatkuvuuteen sekä vaikutukset pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle. 
 • Toimenpiteen työllisyysvaikutukset HTV (15 %) 
 • Toimenpiteen kokonaiskestävyys (15 %): Tarkastele toimenpiteen kokonaiskestävyyttä.   

Rahoittajan määrittelemät valintaperusteet alle 100 000 euron investointihankkeisiin (Leader). 

 • Hankeidea on noussut paikallisesta tarpeesta. 
 • Hankkeen tuoma hyöty kohdistuu pääasiallisesti Vaara-Karjalan Leader ry:n toiminta-alueelle. 
 • Hankesuunnitelma on selkeä ja hankkeen toimenpiteet ovat realistisia. 
 • Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet on realistista saavuttaa. 
 • Hankkeen hallinnoijalla on riittävät taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseksi. 
 • Hankkeen toimenpiteet ovat siirrettävissä ja hankkeella on pysyviä vaikutuksia. 
 • Hanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n paikallista kehittämisstrategiaa. 
 • Hakijalla on riittävä hallinnon osaaminen hankkeen toteuttamiseksi. 

Rahoituksessa on lisäksi mm. toimialarajauksia. Kysy lisätietoja! 

Yrittäjä, ota yhteyttä Aki Nevalaiseen. Tarkastellaan yhdessä tarkemmin suunnitteilla olevan investoinnin rahoitusmahdollisuuksia. 

Aki Nevalainen

Yhteypäällikkö

puh. 0400 905829

Whatsapp