Kategoriat
Matkailu Yleinen Yritysneuvontapalvelut

Karjalaisuutta vastuullisesti hyödynnettynä

Mimosa Kokko tutki opinnäytetyössään karjalaisuuden hyödyntämistä kestävästi matkailupalveluissa. Matkailun avulla kulttuureja ja kieliä voidaan ylläpitää ja vahvistaa ja jopa elvyttää. Matkailijat nimittäin haluavat oppia paikallisesta kulttuurista ja kokea sitä matkallaan. Osana vastuullisuuden matkailun periaatteita kulttuuriperintöä tulee vaalia ja kunnioittaa ja sen tulisikin olla lähtökohta matkailupalveluiden tuotteistuksessa. Opinnäytetyön tuloksena valmistui opas karjalaisen kulttuurin vastuulliseen hyödyntämiseen matkailualalla.  

Työn tuloksissa nousi esille matkailun tärkeä ja ainutlaatuinen asema karjalaisen kulttuurin elävöittämisen sekä tiedon levittämisen suhteen. Aineistosta kävi ilmi, että karjalaismatkailua pidettiin edelleen paikoin pinnallisena ja vanhoihin, haitallisiksi koettuihin stereotypioihin painottuvana. Toisaalta moni toimija tutkimuksen mukaan omaa valmiudet kulttuurin vastuullisemman tuotteistamisen toteuttamiseen. Koettiin tärkeänä, kenties juuri matkailun erityisen aseman vuoksi, että karjalaisten ja matkailutoimijoiden välille saataisiin luotua tiiviimpiä, kestäviä keskusteluyhteyksiä. Tämän kautta voitaisiin vähentää monia tämänhetkisiä tuotteistamiseen liittyviä kompastuskiviä ja huolehtia siitä, että toiminta tapahtuisi karjalaisyhteisöjen ehdoilla. Laajemmin työn tuloksista voi lukea julkaistusta opinnäytetyöstä Theseuksesta.

Linkki opinnäytetyöhön.

Mimosa Kokko suoritti opinnäytetyön tutkimusosion vuosien 2022 ja 2023 vaihteessa. Tutkimus toteutettiin haastatteluiden ja verkkokyselyn avulla kuullen niin karjalaisia kuin matkailutoimijoita. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES. Aihe on erityisesti Nurmeksen alueelle merkittävä, sillä alueella on paljon karjalaistaustaisia henkilöitä ja karjalaista kulttuuria on hyödynnetty pitkään matkailupalveluissa.

Tämä opas toimii karjalaisen kulttuurin hyödyntämisen keskustelunavaajana matkailualalla ja mahdollistaa aiheen jatkojalostamisen myös tulevaisuudessa. Lataa opas pdf-muodossa tässä linkissä.

Mimosa Kokko

Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma

Savonia-ammattikorkeakoulu